Home
----------------------------
Photo Gallery
----------------------------
Contact
----------------------------
Music
----------------------------
Dossier
----------------------------
Biography
----------------------------
Videos
----------------------------
Lincs
----------------------------
Radio
----------------------------
Tv

آهنگهای زیر که به صورت MP3   در اختیار شما علاقه مندان قرار داده شده است از اجراهای قبل از انقلاب در زمانی بود که آقای مهندس اردشیر بهاری مدیر یت مرکز تلویزیون آبادان را به عهده داشتند. این آهنگها   با کمک و حمایت  آقای حائری رئیس تولید تلویزیون آبادان ضبط واجرا شد،وآنچه در زیر آورده شده است تنها بخشی از مجموعه آهنگهایی است که توسط ارکستر تلویزیون آبادان  که اسامی آنها در زیر آورده شده است به اجرا در آمده است، متاسفانه پس از انقلاب و جنگ هیچ گونه دسترسی به فیلم  ها یا ضبط دیگر  آهنگهایم ندارم. چنانچه از دوستان، کسی آهنگهای آن زمان را در اختیار دارد سپاسگذار خواهم بود برای من ارسال تا در وب سایت قرار داده شود.

برای شنیدن آهنگها روی نام آهنگ کلیک کنید.
  آهنگها
سازنده آهنگ : ناصر غریبی ، شاعر جهانبخش مهموری ، خواننده امیر گلنوازان
سازنده آهنگ : ناصر غریبی ، شاعر جهانبخش مهموری ، خواننده امیر گلنوازان
 سازنده آهنگ : ناصر غریبی ، شاعر جهانبخش مهموری ، خواننده امیر گلنوازان
سازنده آهنگ : ناصر غریبی ، شاعر جهانبخش مهموری ، خواننده امیر گلنوازان
 سازنده آهنگ : ناصر غریبی ، شاعر جهانبخش مهموری ، خواننده امیر گلنوازان
سازنده آهنگ : ناصر غریبی ، شاعر جهانبخش مهموری ، خواننده امیر گلنوازان
برای شنیدن آهنگها روی نام آهنگ کلیک کنید.
  آهنگها
سازنده آهنگ : ناصر غریبی ، شاعر جهانبخش مهموری ، خواننده امیر گلنوازان
سازنده آهنگ : ناصر غریبی ، شاعر فتح الله شکیبائی ، خواننده امیر گلنوازان
سازنده آهنگ : ناصر غریبی ، شاعر جهانبخش مهموری ، خواننده امیر گلنوازان
سازنده آهنگ : ناصر غریبی ، شاعر گلنوازان ، خواننده امیر گلنوازان
سازنده آهنگ : ناصر غریبی ، شاعر فتح الله شکیبایی ، خواننده امیر گلنوازان
سازنده آهنگ : ناصر غریبی ، شاعر جهانبخش مهموری ، خواننده امیر گلنوازان و فرزانه قجری
برای شنیدن آهنگها روی نام آهنگ کلیک کنید.
آهنگها
آهنگ لری مقدمه و تنظیم ناصر غریبی، شاعرفتح الله شکیبایی ، خواننده بهمن رامشک
سازنده آهنگ : ناصر غریبی
سازنده آهنگ : ناصر غریبی ، شاعر جهانبخش مهموری ، خواننده  فرزانه قجری
سازنده آهنگ : ناصر غریبی ، شاعر جهانبخش مهموری ، خواننده  فرزانه قجری
سازنده آهنگ : ناصر غریبی ، شاعر فتح الله شکیبایی ، خواننده امیر گلنوازان و فرزانه قجری
سازنده آهنگ : ناصر غریبی ، شعر محلی   خواننده ابراهیم کاویانی
برای شنیدن آهنگها روی نام آهنگ کلیک کنید.
آهنگها
سازنده آهنگ : ناصر غریبی ، شاعر فتح الله شکیبایی ، خواننده کمیزی
سازنده آهنگ : ناصر غریبی ، شاعر جهانبخش مهموری ، خواننده سعادتی
سازنده آهنگ : ناصر غریبی ، شاعر فتح الله شکیبایی ، خواننده نسرین وجدانی
سازنده آهنگ : ناصر غریبی ، شاعر فتح الله شکیبایی ، خواننده صمد پیوند
سازنده آهنگ : ناصر غریبی ، شاعر فتح الله شکیبایی، خواننده صمد پیوند
سازنده آهنگ : ناصر غریبی ، شاعر فتح الله شکیبایی، خواننده صمد پیوند
برای شنیدن آهنگها روی نام آهنگ کلیک کنید.
آهنگها
سازنده آهنگ : ناصر غریبی ، شاعر فتح الله شکیبایی ، خواننده صمد پیوند
سازنده آهنگ : ناصر غریبی ، شعر محلی ،خواننده محمود جهان
سازنده آهنگ : ناصر غریبی
سازنده آهنگ : ناصر غریبی
سازنده آهنگ : ناصر غریبی
مقدمه و تنظیم : ناصر غریبی ، شاعر جهانبخش مهموری ،خواننده یدالله رضازاده
برای شنیدن آهنگها روی نام آهنگ کلیک کنید.
آهنگها
سازنده آهنگ : ناصر غریبی ، شاعر فتح الله شکیبایی ، خواننده یدالله رضازاده
سازنده آهنگ : ناصر غریبی ،خواننده سعادتی
سازنده آهنگ : ناصر غریبی ، خواننده محمود شاهی
سازنده آهنگ : ناصر غریبی ، خواننده  محمود شاهی
سازنده آهنگ : ناصر غریبی ،شعر لری محلی